Terug naar overzicht

Inclusiviteit

10 minuten leestijd

Visie op inclusief ondernemen

Asito verbindt. Dat is de visie van Asito. We willen verbindingen leggen tussen medewerkers, de klant en de maatschappij. Inclusief Ondernemen is hier een essentieel onderdeel van. Onze kracht zit in onze mensen. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten van meer dan 100 verschillende nationaliteiten verspreid over duizenden locaties succesvol aan een schone werk- en leefomgeving voor onze opdrachtgevers.
17%200519%20detailpagina%20 %20visie%20op%20inclusief%20ondernemen

Duurzaamheid zit sinds de oprichting verankerd in Asito. Een gevleugelde uitspraak van de oprichter, de heer Van Riemsdijk, geldt nog steeds: ‘Als je goed bent voor je mensen, zijn zij goed voor jou.’ Dit bewustzijn heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op hoog niveau, waarbij duurzaamheid voor mens en milieu beiden hoog op de agenda staan. Asito maakt het verschil omdat we altijd verbindingen zoeken met partners om een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren.

Deze notitie geeft onze visie op Inclusief Ondernemen, wat het de maatschappij kan opleveren en welke struikelblokken er nog zijn om te komen tot een werkelijk inclusieve samenleving waar iedereen mee doet en ertoe doet.

Meerwaarde

Op het gebied van Inclusief Ondernemen wil Asito voorop blijven lopen en deze meerWaarde delen met onze opdrachtgevers. Inclusiviteit is het opnemen en omarmen van mensen die verschillen van elkaar. Verschillen tussen karakters, meningen, gedragingen, geloofsovertuigingen en culturen. Maar ook verschillen voor wat betreft kleur, leeftijd en fysieke kenmerken. Daarmee is inclusiviteit verwant aan diversiteit. Een succesvol beleid op dit gebied vraagt om een inclusieve cultuur. Een cultuur waarin verschillen er mogen zijn, waarin men openstaat voor andere opvattingen en waarin diversiteit wordt gezien als een kans en niet als een bedreiging. Geen eenvoudige opgave in een maatschappij vol vooroordelen, belemmerende overtuigingen en ingebedde patronen. Inclusiviteit vraagt om gedragsverandering en cultuurverandering. Dit begint bij de overtuiging van het belang en de schoonheid van diversiteit en inclusiviteit.

Voor Asito is inclusiviteit vanzelfsprekend. In de schoonmaakbranche werken van nature veel mensen van verschillende culturen. Ook is het voor veel mensen een eerste stap op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een beperking of mensen die om een andere reden langdurig aan de kant hebben gestaan. Asito ziet inclusiviteit als een randvoorwaarde voor het voeren van een gezonde onderneming die midden in de maatschappij staat. Inclusiviteit is een belangrijk element van de identiteit van onze organisatie.

Inclusief ondernemen binnen Asito

MeerWaarde hebben, meedoen, ergens bij horen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor Asito gaat dit verder dan alleen de arbeidsbeperkten zoals omschreven in het Sociaal Akkoord. Er zijn meer kwetsbare groepen die niet zijn opgenomen in het doelgroepenregister. Mensen die langdurig werkloos zijn, schoolgaande jongeren die werkervaring nodig hebben (BBL en BOL trajecten), statushouders die hun eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt zetten in het kader van hun inburgering. Al deze groepen wil Asito een plek in haar organisatie geven.

Het resultaat is voor Asito zowel kwalitatief als kwantitatief. Het gaat om het aantal mensen (kwantitatief) dat terug komt op de arbeidsmarkt, maar net zo belangrijk zijn de kwalitatieve onderdelen die van belang zijn voor een goede arbeidsinpassing zoals passend werk, integratie, begeleiding en ontwikkeling.

Asito heeft in haar bestaande organisatie al flinke stappen gemaakt. Leidinggevenden zijn getraind om begeleiding te geven aan verschillende groepen medewerkers. Personeelsmanagers hebben zich ontwikkeld tot specialisten/adviseurs en hebben contacten gelegd om de werving en selectie vorm te geven. De directie heeft zich gecommitteerd aan de Charter Diversiteit en een specialist inclusiviteit is aangenomen om een extra boost te geven aan inclusief ondernemen.

We zien bij Asito dat het werkt. Honderden mensen uit de verschillende doelgroepen hebben hun weg gevonden naar Asito. Ze deden werkritme op, werkervaring, kregen trainingen en opleidingen, vergrootten hun zelfvertrouwen en kregen een plek midden in de maatschappij, in plaats van aan de rand ervan. Onze bestaande medewerkers en leidinggevenden omarmen inclusiviteit en ervaren trots als iemands ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ is weggenomen en deze persoon op eigen kracht een volgende stap maakt op de arbeidsmarkt.

Inclusief ondernemen is ook de grote diversiteit in onze organisatie. Meer dan honderd nationaliteiten met ieder zijn eigen cultuur, geloof, gewoonten en kenmerken maken onze organisatie interessanter en leuker. Ons initiatief, het Nationaal Integratiediner, brengt verschillende collega’s dichter bij elkaar en laat mensen kennis maken met verschillende culturen. De kracht van verbinding en het absorptievermogen van Asito geldt ook overduidelijk voor onze nieuwe collega’s. Inclusief ondernemen als DNA van Asito.

Om Inclusiever Ondernemen te kunnen meten en de successen te kunnen delen met partners heeft Asito meegewerkt aan de totstandkoming van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Asito staat als organisatie op trede 3 van de participatieladder. Tientallen Asito vestigingen zijn inmiddels gecertificeerd. De doelstelling is dat alle individuele vestigingen in 2017 op trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen zijn beland.

De uitdagingen

De instroom komt veelal uit dezelfde doelgroepen en Asito wil juist de volledige breedte van alle doelgroepen een kans bieden. Ondanks participatie in diverse netwerken als Locus Netwerk blijft gerichte instroom moeilijk. Asito heeft diverse vacatures en geschikte werkplekken met ervaren begeleiders om bijvoorbeeld mensen met een Wajong uitkering een werkplek te bieden. Het lukt helaas maar mondjesmaat deze vacatures ingevuld te krijgen. Het UWV en de gemeenten kunnen op dit moment niet voldoende instroom aanleveren

Er is nog geen mogelijkheid gericht in het doelgroepenregister te werven. Pas op het moment dat een Wajongere bij je aan tafel zit kun je in het doelgroepregister kijken of deze persoon er in is opgenomen. Dit betekent dat bedrijven op het punt kunnen staan iemand aan te nemen maar dit niet doen omdat deze niet bijdraagt aan de doelstelling uit het Quotumwet. En een organisatie dus een risico loopt op een boete vanwege het niet halen van het quotum. Asito wil deze keuze niet maken en biedt alle Wajongeren een kans.

Ook voor de groep die de afgelopen jaren in staat is geweest het Wettelijk Minimumloon (WML) te verdienen maar wel degelijk een arbeidsbeperking hebben (bijvoorbeeld blinden), worden niet in het doelgroepregister opgenomen omdat ze hebben bewezen het WML te kunnen verdienen.

Boetes voor de koplopers?

Asito maakt zich zorgen om de hele grote groep mensen die niet in de doelgroep zitten maar een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Denk aan de grote groep mensen uit de Bijstand of statushouders die moeilijk aan een baan kunnen komen. Organisaties die werkelijk inclusief willen ondernemen, die echt een afspiegeling van de Nederlandse Beroepsbevolking willen zijn, lopen het risico om een boete te krijgen omdat ze niet alleen de mensen uit het doelgroepenregister aannemen. Het straffen van organisaties die het goed willen doen vanuit bureaucratische overwegingen werkt zeer demotiverend. Veel organisaties zullen de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen eerst benutten om een eventuele boete te voorkomen in plaats van te kijken naar het brede spectrum van inclusiviteit.

Asito wil hier niet in mee gaan en kiest er voor de dialoog aan te gaan en ook op te komen voor de andere kwetsbare groepen in onze samenleving. Dit om te voorkomen dat andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitgesloten worden. De Prestatieladder Socialer Ondernemen kijkt naar een veel bredere doelgroep en naar een meer structurele aanpak. Deze aanpak heeft ook onze voorkeur.

Om kwetsbare groepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden gaat Asito verder dan het Sociaal Akkoord. Inclusief ondernemen in de keten, in de hele samenleving. Instroom, doorstroom en uitstroom. Medewerkers in ontwikkeling laten groeien en in hun kracht zetten. Niet alleen bij Asito maar in de keten. Tijdens de opleiding op de praktijkschool al starten met een partnerschap, daarna een baan, maar niet als eindstation maar als start op de arbeidsmarkt. Dat is in onze visie Inclusief Ondernemen. Iedereen verdient het om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij, om ertoe te doen.

Onze oplossingen

Bredere doelgroep

Asito wil politiek Nederland en werkgevers wakker schudden. Investeer in initiatieven om breder te verbinden dan het Sociaal Akkoord om te voorkomen dat we over 2 jaar groepen werkzoekenden hebben buitengesloten om een boete te voorkomen. Investeer in de ontwikkeling van werkzoekenden en stimuleer dit. Er komt een grote nieuwe groep medewerkers op de arbeidsmarkt die extra zorg aan aandacht behoeven voordat zij naar een volwaardige arbeidsplaats kunnen; de vluchtelingen / statushouders. Asito is in gesprek met taalaanbieders om reeds tijdens de inburgering werkervaring op te doen om de stap naar werk te verkleinen. Naast de boete vanuit de banenafspraak zou er een bonus kunnen komen voor bedrijven die ook blijven investeren in de andere kwetsbare doelgroepen. Beloon inclusief ondernemen!

Benut de keten

Gemeenten en andere overheden: Ga in gesprek met (keten) partners. Iedere werkzoekende uit de bijstand die succesvol re-integreert maakt de druk op het budget van de Wet Werk en Bijstand kleiner. Durf te investeren om uiteindelijk minder kwijt te zijn. Streef naar echte banen door jobcarving en functiecreatie in plaats van alleen te voldoen aan het Sociaal Akkoord en alleen mensen uit de beperkte doelgroepen aan te nemen of te detacheren. Iedereen doet ertoe!

Stimuleer werkgevers samenwerking in de keten op te starten voor een gedifferentieerde doelgroep. Wij hebben ervaring met een hele brede doelgroep. Onder onze medewerkers zitten veel mensen die veel meer kunnen dan ze bij ons kunnen bereiken. Door te investeren in “taal op de werkvloer”, zorg te dragen voor een stabiele woon- en leefomgeving voor onze medewerkers en de opleidingsmogelijkheden binnen Asito is men klaar om een vervolgstap te maken. Ook van de nieuwe werkgever wordt weer een investering gevraagd. Iemand die langere tijd niet op eigen niveau heeft gewerkt moet weer recente relevante werkervaring opdoen, misschien aangevuld met gerichte opleiding. Als de politiek ook de werkgever in de keten de mogelijkheden geeft om dit te faciliteren, wordt de kracht van de keten optimaal benut. Dan zijn we samen in staat Nederland naar een hoger plan te tillen, de volgende generatie een ander toekomstperspectief te bieden, de kosten te drukken en iedereen een kans te geven zijn of haar talenten te benutten.

Maak het makkelijker om goed te doen

Werkgevers Service Punten (WSP’s) kunnen brede ondersteuning bieden. Eén loket voor gemeente, UWV en werkgevers. Een klein aantal WSP’s doet dit al. Deze zijn in staat om in relatief korte tijd speeddates te organiseren tussen kandidaten en werkgever. Zij ondersteunen werkgevers bij het aanvragen van (loonkosten) subsidies en geven andere waardevolle tips.

Werkgevers hebben behoefte aan meer en bredere ondersteuning van het WSP. Wij zien de absolute meerwaarde van het werken met mensen uit alle mogelijke doelgroepen. Het hoeft voor ons niet leuker gemaakt te worden, maar maak het werkgevers wel makkelijker om daadwerkelijk inclusief te ondernemen.

Conclusie

Voor Asito betekent inclusief ondernemen dat iedereen een kans krijgt om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. Dit zou niet beperkt moeten zijn tot bepaalde, door de politiek gekozen doelgroepen. Regelgeving zou inclusief ondernemen moeten stimuleren en niet bedrijven die vanuit intrinsieke motivatie een bijdrage willen leveren aan een inclusieve maatschappij moeten straffen via een boete. Asito zet zich in om Nederland echt inclusief te maken. Daartoe gaan we in gesprek met overheden om beperkende of zelf rechtstreeks tegenwerkende regelgeving aan te pakken. Ook zet Asito haar zakelijke netwerk in om andere werkgevers te motiveren en te helpen bij inclusief ondernemen.

Asito is ervan overtuigd dat een inclusieve samenleving kan en moet. We roepen iedereen met dezelfde visie op om samen met ons toe te werken naar dit doel.

Auteur
Asito