Privacy Statement

Asito B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7602 PE) Almelo aan de Plesmanweg 24, stelt een website ter beschikking om informatie te delen met bezoekers en contact te leggen met opdrachtgevers. Bezoekers worden in staat gesteld contact op te nemen met Asito, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, of een offerte aan te vragen. Voor het opnemen van bovenstaande soorten van contact met Asito is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt.


Asito acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Asito houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. In deze privacy statement leest u meer over hoe wij dit doen.


DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING


Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tussen Asito en een opdrachtgever. Asito verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u op onze website een contactaanvraag uitvoert, een offerte aanvraagt of zich inschrijft voor de nieuwsbrief.


Wanneer u als opdrachtgever op welke wijze dan ook contact opneemt met Asito, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een contact of mogelijke overeenkomst mogelijk te maken. Denk daarbij aan het bewaren door Asito van bijvoorbeeld de ingevoerde contactgegevens en andersoortige gegevens van de contactpersoon bij opdrachtgever.


Daarnaast zal Asito uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u daar vooraf toestemming voor geeft en u zult zich gemakkelijk weer voor die nieuwsbrief kunnen afmelden op de wijze als onderaan elke nieuwsbrief aangegeven.


VERZAMELDE GEGEVENS


Asito verzamelt en bewaart voor zover dat nodig is voor het gebruik van de website, het aangevraagde contact en de uitvoering van een Overeenkomst de via de website ingevoerde persoonsgegevens. Daarnaast verzamelt Asito aanvullende informatie, zoals informatie (versie besturingssysteem, ingestelde voorkeuren etc.) van het apparaat waarmee u de website gebruikt, informatie over de diensten die u gebruikt en de wijze waarop u die diensten gebruikt. Tot slot worden via de website locatiegegevens en IP-adressen gebruikt die inzichtelijk maken wanneer u welke diensten gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Asito beter op haar klanten af te stemmen en het gebruik van de website te optimaliseren.


OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN


De persoonsgegevens worden in een relatiebeheersysteem opgeslagen. Daarnaast wordt in het kader van het gebruik van www.asito.nl gebruik gemaakt van cookies die mogelijk persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid, die u kunt inzien op LINK. Asito neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Asito. Uw persoonsgegevens worden dus niet zonder uw toestemming, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van cookies, aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn dan wel indien voor de uitvoering van de Overeenkomst deze verstrekking noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor eigen marketingdoeleinden van de betreffende derden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat voor het doel waarvoor ze zijn verzameld nodig is of zolang als Asito daartoe door een wettelijke plicht wordt gedwongen. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd, bijvoorbeeld wegens een gerezen gebrek aan relevantie, kunt u daartoe altijd contact opnemen met Asito via de onderstaande contactgegevens.


GEBRUIK VAN COOKIES


Asito maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid, welke u kunt vinden op LINK.


INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN


U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of kunt u om een kopie van de namens u verwerkte persoonsgegevens verzoeken. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de namens u verwerkte persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Asito via info@asito.nl. Een verzoek tot onder meer inzage, wijziging, verwijdering, beperking of kopie kunt u schriftelijk of via voornoemd emailadres indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek namens de betrokkene zelf wordt gedaan, vragen wij u een geldige kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Asito zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.


WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT


Asito behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom van belang dat u regelmatig het privacy statement doorleest om te zorgen dat u telkens op de hoogte bent van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.


VRAGEN


Als u nog vragen of zorgen heeft die niet door dit privacy statement beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Asito per post met postadres Postbus 375 7600 AJ Almelo, per e-mail via info@asito.nl of telefonisch op +31 (0)546 – 48 49 50.


Over Asito

Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en de maatschappij voorop om zo samen tot resultaten te komen. Het is deze maatschappelijke relevantie die Asito vanuit haar hart wil uitdragen. Dit komt dan ook tot uiting in onze visie en missie.

Lees meer over Asito

Asito bedrijfsfilm